Deng, Yaoji, Youqun Zhao, Mingmin Zhu, Zhen Xiao, and Qiuwei Wang. 2020. “Comparative Analysis of Static Loading Performance of Rigid and Flexible Road Wheel Based on Finite Element Method”. Defence Science Journal 70 (1), 41-46. https://doi.org/10.14429/dsj.70.14040.