Cheng, Chun, Xi Chen, Zhonghua Du, Jilong Han, Chengxin Du, and Lizhi Xu. 2018. “Fragmentation Behaviour of Radial Layered PELE Impacting Thin Metal Target Plates”. Defence Science Journal 68 (5), 505-11. https://doi.org/10.14429/dsj.68.12652.