BO, X.; JIAMING, S.; JIACHUN, W.; ZHONGCAI, Y.; JIAYIN, W.; JIWEI, X. Measurement of Infrared Transmissivity of Smoke Using a Thermal Imager. Defence Science Journal, v. 56, n. 5, p. 785-790, 1 nov. 2006.