BAHUGUNA, K.; SHARMA, P.; VASAN, N.; GABA, S. Laser Range Sensors. Defence Science Journal, v. 57, n. 6, p. 881-890, 1 nov. 2007.