KISHAN, D.; PRAKASH, C. Sensor Technology. Defence Science Journal, v. 57, n. 3, p. 165-166, 1 maio 2007.