PRABHAKAR, N.; LAHIRI, B.; SANGEETHA, C. Damage Assessment Software Program. Defence Science Journal, v. 58, n. 6, p. 745-751, 1 nov. 2008.