Bo, X., Jiaming, S., Jiachun, W., Zhongcai, Y., Jiayin, W., & Jiwei, X. (2006). Measurement of Infrared Transmissivity of Smoke Using a Thermal Imager. Defence Science Journal, 56(5), 785-790. https://doi.org/10.14429/dsj.56.1946