(1)
Farkya, V.; Bandopadhyaya, T. Photo -Dielectric Investigation of P- Gallium Arsenide. DSJ 2014, 24, 145-146.