(1)
KumarS.; YadavA.; JainS.; AhmedM.; SinghS. Performance Investigation of Nylon-Kevlar Ringslot Parachute. DSJ 2014, 64, 406-410.