(1)
Borovskoy, I.; Vorozhtsov, A.; Salko, A. Magnetogasdynamic Control of Burning Rate of Condensed System. DSJ 2013, 45, 47-49.