(1)
Bo, X.; Jiaming, S.; Jiachun, W.; Zhongcai, Y.; Jiayin, W.; Jiwei, X. Measurement of Infrared Transmissivity of Smoke Using a Thermal Imager. DSJ 2006, 56, 785-790.