(1)
Bahuguna, K.; Sharma, P.; Vasan, N.; Gaba, S. Laser Range Sensors. DSJ 2007, 57, 881-890.