(1)
Kishan, D.; Prakash, C. Sensor Technology. DSJ 2007, 57, 165-166.