(1)
Prabhakar, N.; Lahiri, B.; Sangeetha, C. Damage Assessment Software Program. DSJ 2008, 58, 745-751.