[1]
Bo, X., Jiaming, S., Jiachun, W., Zhongcai, Y., Jiayin, W. and Jiwei, X. 2006. Measurement of Infrared Transmissivity of Smoke Using a Thermal Imager. Defence Science Journal. 56, 5 (Nov. 2006), 785-790. DOI:https://doi.org/10.14429/dsj.56.1946.